ÜYE SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM ŞARTLARI

 

MADDE-1 TARAFLAR

1.1-İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan Üye Sözleşmesi ve Kullanım Şartları, Şirket ile Kullanıcı arasında, Uygulama’nın bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Şirket ile Kullanıcı işbu Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları"nda münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaktır. Uygulama’ya Üye olarak, Üye Sözleşmesi ve Kullanım Şartları’nın tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz

1.2-Kısaltmalar

MOBİLDURAK: 0411-0783-1810-0001 MERSİS numaralı, grlbilisim@hs01.kep.tr elektronik mailli, Mersin Üniversitesi Teknopark No:35 B/107 Yenişehir-Mersin merkez adresinde faaliyet gösteren GRL Bilişim ve İnovasyon A.Ş.

TAKSİ UYGULAMASI: Şirket’in Android, IOS, Huawei marketlerinde yer alan taksi ile yolcu taşıma işi yapan gerçek ve tüzel kişilerin MOBİLDURAK SÜRÜCÜ uygulamasıdır.

YOLCU UYGULAMASI: Şirket’in Android, IOS, Huawei marketlerinde yer alan taksi ile yolculuk yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin MOBİLDURAK YOLCU uygulamasıdır.

UYGULAMA: MOBİLDURAK SÜRÜCÜ ve MOBİLDURAK YOLCU uygulamalarının işbu sözleşmede geçen isim tanımlaması.

MOBİLDURAK.COM: Şirket’in bilgi ve tanıtım hizmeti sunduğu web sitesi ile bu alan adına bağlı alt siteler ve sayfalarıdır.

KULLANICI: Uygulama hizmetlerinden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişilerdir.

ÜYE: Uygulama hizmetlerinden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel Kullanıcı’lardır.

TAKSİ:  Belediyelerin insan taşımacılığı için izin verdiği aracın sahibi gerçek ve tüzel kişilerdir.

SÜRÜCÜ: Uygulama’ya üye olan ve Taksi’yi kullanarak yolcuyu taşıyan gerçek kişilerdir.

YOLCU: Uygulama’ya üye olan, Taksi ile yolculuk yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerdir.

Kullanıcılar, Uygulama’ya Üye olurken işbu sözleşmenin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

MADDE-2 KONU, AMAÇ, KAPSAM

2.1-İşbu sözleşmenin konusu; Uygulama’da sunulan hizmetler ile bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir.

2.2-İşbu sözleşmenin amacı; 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında aracı hizmet sağlayıcı olarak Uygulama üzerinde başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılması ve elektronik ticaret ortamında Kullanıcılar’ına mevzuatla satışına izin verilen dijital hizmetlere ulaşabilecekleri bir pazaryeri sunarak, mevzuatla satışına izin verilen yolcu taşıma hizmetinin sunulması ve sunulan bu hizmetlerden Kullanıcı’nın yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespitini oluşturmaktır.

2.3-İşbu sözleşmenin kapsamı; Şirket tarafından üyelik ve yolcu taşıma hizmetlerinin kullanımı için Uygulama’da yapılmış olan her türlü uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

Bu kapsamda; İşbu sözleşmenin amacında belirtildiği gibi Şirket, Uygulama’da yer alan yolcu taşıma hizmetinin satıcısı konumunda değildir. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" konumunda bulunmaktadır.

MADDE-3 TARAFLAR"IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1- Kullanıcı’nın Üye olabilmesi için, gerçek kişilerin en az 18 (onsekiz) yaşında ve reşit olması, tüzel kişilerde ise imzaya yetkili kişinin Uygulama’da talep edilen bilgileri tam ve eksiksiz doldurması gerekmektedir. Söz konusu olan bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamayan Kullanıcı, ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan bizzat sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. Tüzel kişi Üye, kendisini temsil ve ilzama yetkili olan gerçek kişinin Uygulama üzerinde üyelik hesabı ile gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği tüm işlemlerin doğrudan kendisini bağladığını, temsil ve ilzama ilişkin yetkinin sona ermesi ile geç bildirmesi veya hiç bildirmemesi sebebi ile meydana gelecek tüm zararlardan ve yetkisi sona ermiş kişinin yaptığı tüm işlemlerden bizzat ve münhasıran sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2-Yolcu Üye Kayıt Formu’nu doldurup işbu sözleşmeyi onaylaması ve Şirket’in doğrulaması ile Üye kayıt işlemi tamamlanır. Sürücü için ise öncelikle başvuru incelenecek ve en geç 24 (yirmidört) saat içinde inceleme tamamlanarak Üye olarak uygun bulunması ile aktivasyon kodları elektronik posta adresine gönderecektir. Sürücü aktivasyon işlemlerini tamamladığında Uygulama’ya Üye olacaktır. İlk şifre bilgisi Şirket tarafından gönderilir ve ilk girişte değiştirilmesi gerekmektedir. Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır.

3.3-Şirket, gerekli gördüğü durumlarda Üye’den bazı belgeler talep edebilir ve belgeler ibraz edilene kadar Üye’liği başlatmayabilir veya Üye’lik işlemlerini kabul etmeyebilir. Kabul edilmeyen Üye’lik işlemlerinden Şirket sorumlu tutulamaz.

3.4-Şirket, Uygulama’da ki yasal uyarılarda yer alan sözleşmelerde yapılan değişiklikleri Üye’ye elektronik posta ile ve değişlik bilgisini SMS ile göndererek bilgilendirecektir. Üye, Uygulama’yı kullandığı süre dahilinde yasal uyarıları okumak ve uymakla mükelleftir.

3.5-Üye, Uygulama’ya girişte telefonuna gelen otomatik kodla giriş yaptığından bilgilerinin güvenliği ve gizliliği tamamen kendi sorumluluğundadır. Üye, telefonuna gelen kodla girdiği Uygulama’da gerçekleştirilen işlemlerin sadece kendisi tarafından gerçekleştirildiğini, 3. Kişilerce paylaşmayacağını ve bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun peşinen kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. 

3.6-Üye, Uygulama’da yayınlanan yasal uyarılarda yer alan sözleşmelere, kanuna ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, santaj gibi eylemlerde bulunmayacağını, siyasi veya ideolojik propaganda yapmayacağını, Kullanıcı’ları ve 3. Şahısları rahatsız edecek davranışlar içinde olmayacağını ve haklarını ihlal etmeyeceğini, kişi veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını aksi halde Üye’liğinin tazminat hakları saklı kalmakla birlikte sonlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7-Üye genel kural olarak, yürürlükte olan kanun ve mevzuatı veya Şirket’in ya da 3. şahısların haklarını ihlal ettiğinde ve her halükarda işbu sözleşme hükümlerine riayet etmemesi halinde Şirket, herhangi bir zamanda ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın ve gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek Kullanıcı’nın Üye’liğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir ve Üye’nin Uygulama’dan aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurulabilir yada tümüyle iptal edebilir. Üye, bu madde kapsamında, işbu sözleşmenin feshedilmesi ve Üye’liğinin iptal edilmesi halinde Şirket"ten her ne ad altında olursa olsun her hangi bir hak talep edemeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

3.8- Üye, Yolcu taşıma hizmetlerindeki ayıplardan ve Yolcu’nun taşınması esnasında oluşabilecek hasarlardan hiçbir surette Şirket’in sorumlu olmadığını ve madde-2.3 de belirtildiği üzere ilgili mevzuat hükümleri dahilinde “aracı hizmet sağlayıcı” olarak hizmet veren Şirket’e izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında Şirket’i şimdiden ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Şirket, ayıplı hizmetin telafisi için aracı olabilir. Görüşmeler sonunda haksız olan taraf haksızlığını kabul etmiyorsa Uygulama Üye’liğinden çıkarılır ve yasal olarak işlem başlatılır. 

3.9-Üye, Şirket tarafından sunulan ve Uygulama’da yer alan ve yer alacak olan hizmetleri ve içerikleri kullanırken, Sürücü ile Yolcu arasındaki ilişki bu sözleşmenin kapsamına girmemektedir. Şirket, Sürücü ve Yolcu arasındaki ilişkiden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Üye’ler, Uygulama üzerinden yaptığı işlemlere ilişkin haklarını işbu sözleşmede ve yasal uyarılarda yer alan bu sözleşmenin eklerinden olan sözleşmelerde ve diğer sözleşmeler çerçevesinde arayabileceklerdir.

3.10-Sürücü, aktivasyon işlemini takip eden 30 (otuz) gün sürede denemeye tabi olacaktır. Bu süre içerisinde Şirket, Sürücü’yü denetmenlerce izletecek ve olumsuz bir durum olmadıkça kesin Üye’liği başlatılacaktır. Şirket bu süreyi kısaltabileceği gibi uzatma hakkına da sahip olacaktır. Deneme süresi içerisinde ve sonunda olumsuz bir durum oluşması halinde Sürücü’nün kendisini savunması istenecek savunmanın yetersiz kalması veya yapılmaması durumunda ise Üye’liği sonlandırılacaktır. Sürücü’nün, Üye’liğinin iptal edilmesi halinde Şirket"ten her ne ad altında olursa olsun her hangi bir hak talep edemeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

3.11- Sürücü, Uygulama’da yer alan Taksi ve hizmetlerine ilişkin bilgileri doğru ve eksiksiz olarak sağlamakla yükümlü olduğunu, Uygulama’da yer alan ücret tarifesi üzerinde ücret istemeyeceğini, Uygulama yer alan diğer Taksi’lerin Yolcu taşımasına müdahale etmeyeceğini, kendisi ile ilgili aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik bilgi vermeyeceğini aksi halde Üye’liğinin sonlandırılacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Şirket, bu madde de belirtilen sebepler nedeniyle zarara uğraması halinde sözleşmeyi süresinden önce tek taraflı fesih ederse uğradığı/uğrayacağı tüm zararları Sürücü’den tazmin edilmesini isteyebilir.

3.12-Şirket, tahmini ücreti doğru bildirmek için gerekli olan tüm çabayı gösterir. Ancak bu bilgilerin %100 gerçeği yansıtılamamasından (tam varış noktasının yazılamaması, işaretlenememesi, google ve yandex haritalardaki hatalı sapmalar, yol ve trafik durumu v.b.) sorumlu tutulamaz.

MADDE-4 TARİFELER VE YOLCU TAŞINMASI

4.1- Şirket, Uygulama’da farklı ve indirimli tarifler uygulayabilir. Sürücü, Yolcu’yu taşıyacağı tarife veya tarifeleri Uygulama üzerinden seçer. Seçmediği tarife üzerinden gelen Yolcu çağrıları hiç bir şekilde Sürücü’ye yönlendirilmez. Sürücü yönlendirilmeyen bu çağrılar için Şirket"ten her ne ad altında olursa olsun her hangi bir hak talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.2-Yolcu, Uygulama üzerinde biniş ve iniş adreslerini yazı ile girer veya harita üzerinden işaretler. İstediği özellikteki Taksi’yi seçer. Ödeme seçeneklerine göre yolculuk ücretini nasıl ödeyeceğini belirler ve Taksi’yi çağırır. Yolcu’nun, Taksi’yi çağırması demek, seyahat detayında yer alan Sürücü ad ve soyadını, Taksi araç marka, model ve cinsini, Taksi plakasını, taşıma ücretini, ödeme şeklini, taşıma işleminin yapılacağı tarihi ve saati kabul ettiği anlamına gelir. Yolcu, Uygulama’dan Taksi çağırdıktan sonra Taksi’yi bekleyeceğini ve bineceğini kabul eder.

4.3-Yolcu, yolculuk ücreti haricinde ilgili mevzuat hükümlerinde açıkça belirtilen ve ücretli olan köprü, otoyol, otopark v.b. gibi masrafları da kullanılmışsa ödemekle yükümlüdür.

4.4-Yolcu, yolculuk bittikten sonra Taksi’yi puanlayabilir, yorum yazabilir dilerse favorilere ekleyerek bir sonraki yolculuğunda doğrudan çağırabilir.

4.5-Sürücü, Yolcu’dan çağrı geldiğinde seyahat detayında yer alan bilgileri gecikmeksizin onaylar. Sürücü’den gelen çağrıyı onaylaması demek Yolcu’nun adını, biniş ve iniş adresini, yolculuk ücretini, ödeme şeklini, taşıma işleminin yapılacağı gün ve saati kabul ettiği anlamına gelir. Sürücü taşıma detayını Uygulama üzerinden Yolcu ile iletişime geçerek şekillendirebilir.

4.6-Sürücü, Yolcu’nun adresinde, belirtilen zamanda olmakla mükelleftir. Ancak hava şartları, yol durumu veya herhangi bir olumsuzluğa bağlı olarak olası gecikme durumunda Yolcu’ya ve Şirket’e bilgi vermek kaydı şartı ile gecikebilir.

4.7-Taksi, mücbir sebepler veya hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi, araç bozulması ve benzeri olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu taşıma hizmetini gerçekleştiremezse, durumu Şirket’e bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Yolcu hizmetin iptal edilmesini, sözleşme konusu hizmeti varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya hizmet süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

MADDE-5 YOLCU TAŞIMA HİZMETİ ÖDEMESİ

5.1-Yolcu, Ödeme seçeneklerine göre yolculuk ücretini nakit, kredi kartı, banka kartı veya kontör sistemli cepparam ile öder. Şirket, Yolcu ile Taksi ilişkisinde ve taşıma hizmeti anlaşmasında hiçbir suretle taraf olarak bulunmamaktadır. Şirket işbu sözleşmenin madde 2.3. de belirtildiği üzere kanunen “aracı hizmet sağlayıcı” konumundadır. Taşıma hizmetinin kalitesi, mevzuata uygunluğu, faturalandırılması ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden Taksi ve Sürücü bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır. Kredi veya banka kartı bilgileri ilgili banka ve finans kuruluşunun sisteminde gerçekleşir. Kredi ve banka kartı ödeme altyapısı, ilgili banka ve finans kuruluşunca sağlanmaktadır. Şirket tarafından depolanamaz, saklanamaz ve bilinemez.

5.2-Şirket, Sürücü’ye detayları MOBİLDURAK SÜRÜCÜ’de belirtilen giriş ve öncelik paketleri ile yolcu taşıma hizmet komisyonu karşılığında Yolcu yönlendirmesi yapacaktır.

MADDE-6 YOLCU TAŞIMA HİZMETİ İPTALİ, ÜCRET İADESİ, CAYMA HAKKI

6.1-Sürücü, Uygulama’dan gelen çağrıları hiçbir şekilde iptal/ret edemez. Sürücü, aynı gün içinde 3 (üç) ve daha fazla çağrıyı kabul etmediği takdirde Şirket tarafından çağrı yönlendirme 1 (bir) gün dondurulur. Aynı olayın 2. kere tekrar etmesi halinde çağrı yönlendirme 2 (iki) gün dondurulur. 3. kere ve sonrasında tekrar etmesi halinde çağrı yönlendirme 10 (on) gün dondurulur. Her dondurulan hizmet sonrası taksimetre açılış ücreti kadar çağrı iptal borcu işlenir ve bu borç cayan tarafından en geç 10 (on) gün içinde Şirket’e ödenir. 

6.2-Yolcu veya Sürücü çağrı onayı verdiği an itibariyle 1 (bir) dk. içinde yolcu taşıma hizmeti iptalini ve cayma hakkını kullanabilirler. Cayma hakkı ve yolcu taşıma hizmeti iptali çağrı onayını takip eden 2 (iki). dakikadan sonra kullanılamaz ve her halükarda Yolcu, Taksi’ye bindiği an itibariyle hizmet iptali, cayma hakkı, ücret iade istemi işlemleri yapılamaz. Yolcu, Taksi çağrısına onay gelmediği takdirde taşımayı ücretsiz iptal edebilir.

6.3-Cayma süresi sona ermesine rağmen taşıma hizmetinden cayanın hesabına taksimetre açılış ücreti kadar iptal ücreti borcu işlenir ve bu borç cayan tarafından en geç 10 (on) gün içinde Şirket’e ödenir. 

6.4-Yolcu, yolcu taşıma hizmeti ödemesini kredi kartı veya banka kartı ile yapmışsa, yolcu taşıma hizmetini iptal ettiği tarih itibariyle Şirket tarafından hafta sonu hariç 48 (kırksekiz) saat içerisinde ilgili bankaya ücret iade işlemi gerçekleşir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Yolcu’nun kart hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan Yolcu, banka tarafından Yolcu hesabına yansıtılmasında geçecek sürede Şirket’in bir sorumluluğu olmadığını şimdiden kabul etmektedir.

6.5- Yolcu, yolcu taşıma hizmeti ödemesini cepparam ile yapmışsa, ücret iadesi yolcu taşıma hizmetini iptal ettiği tarih itibariyle Şirket tarafından hafta sonu hariç 48 (kırksekiz) saat içerisinde Yolcu’nun Cepparam hesabına aktarılır.

6.6- Yolcu’nun iptal veya cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da taşıma işlemine konu olan hizmetin çeşitli sebeplerle gerçekleşmemesi veya hakem heyeti kararları ile Yolcu’ya ücret iadesine karar verilen durumlarda, Şirket, tahsil etmiş olduğu tutardan komisyon, banka masrafları, kredi kartı taksit veya tek çekim masrafları ve benzeri kesintileri kestikten sonra iade edecektir.

MADDE-7 MÜCBİR SEBEPLER

7.1-Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, Taraflar’ın kontrolü dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflar’ın sözleşme ile yüklendiği borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini olanaksızlaştıran, üstlendiği yükümlülükleri kısmen veya tamamen geçici veya daimi olarak durduracak ve/veya imkansız kılacak şekilde ve derecede meydana gelen doğal afetler, salgın hastalık, yangın, savaş, isyan, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, seferberlik, hükümet ve idari makam kararları ile benzeri haller mücbir sebepler sayılacaktır. Mücbir sebebin devamı esnasında Taraflar’ın edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. Mücbir sebepler 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, Taraflar’dan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

MADDE-8 FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

8.1.MOBİLDURAK.COM internet sitesinin, MOBİLDURAK mobil uygulamasının, tasarımı, yazılımı, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ve mali haklar dahil sair bütün haklar ile her türlü tasarruf yetkisi, gerek fikri ve sınai haklar mevzuatı, gerek Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri, gerek ise sair mevcut ve müstakbel ilgili mevzuat anlamında münhasıran ve müstakilen Şirket’in mülkiyetinde bulunmaktadır.

8.2-Üye, yazılı olarak Şirket’in izni olmaksızın Şirket’in mülkiyetindeki fikri mülkiyet haklarını kullanamayacak, kopyalayamayacak, paylaşamayacak, dağıtamayacak, sergileyemeyecek, çoğaltamayacak, reklam ve/veya tanıtım amaçlı, vb. amaçlarla kullanamayacaktır. Şirket ise Üye’nin adı ve/veya ticari unvanını, markasını ve bununla sınırlı olmaksızın Site’de yer alan tüm bilgilerini işbu sözleşme kapsamında taşıma hizmetinin sunulması ve Uygulama’nın tanıtımı amacıyla kullanabilir, çoğaltabilir ve yayabilir. Üye, bahsi geçen bilgilerinin işbu sözleşme kapsamında Uygulama tarafından kullanılabileceğini bu hususta Şirket’e izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

8.3-Üye, Şirket’in mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Şirket’in ve dolaylı olarak 3.kişinin doğrudan ve dolaylı tüm zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlü olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

MADDE-9 TEBLİGAT ADRESLERİ

9.1- Üye’lerin, MOBİLDURAK mobil uygulaması hesabında yer alan adresler, bu sözleşmeyle ilgili olarak yapılacak her türlü yasal bildirim için, kanuni tebligat adresleri olarak kabul edilecektir. Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri, diğer tarafa yazılı olarak, 3 (üç) iş günü içinde bildirmedikleri takdirde, eski adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış olacağını kabul edeceklerdir. İşbu sözleşme"de aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu sözleşme uyarınca gereken veya izin verilen bütün bildirim, ihbar, talep, rıza veya onaylar ve başka haberleşmeler ile tebligatlar elektronik formatta olacak ve Taraflar tarafından belirtilen elektronik posta adreslerine aksi belirtilmedikçe Türkçe olarak gönderilecektir.

MADDE-10 SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ VE FESHİ

10.1-Şirket, burada yazılanlarla sınırlı kalmadan ve mevzuata uygun olarak, Uygulama’nın işini etkileyen pazar koşullarındaki değişiklikler, teknolojideki değişiklikler, ödeme yöntemlerindeki değişiklikler, ilgili kanunlar ve düzenleme gereksinimlerindeki değişiklikler ve Uygulama’nın sistem özelliklerindeki değişiklikler dahil olmak üzere farklı nedenlerden dolayı ve kendi takdirine bağlı olarak muhtelif zamanlarda işbu sözleşme şartlarını revize etme, sunduğu hizmetlerin kapsam ve içeriğini değiştirme, sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen ücretli veya tamamen ücretsiz hale getirme, Yolcu çağrı ve yönlendirme sisteminin biçim, yöntem, süre ve çeşitlerini değiştirme, dilediği tarihte sunduğu hizmetleri kısmen veya tamamen sona erdirme hakkına, 30 (otuz) gün önceden Uygulama’da ilan etme ve Üye’ye, elektronik posta ile haber vermek kaydıyla sahiptir.

10.2-Şirket, Üye’nin mücbir sebepler dışında işbu sözleşme hükümlerinin bir veya birden fazla kısmının ihlali ve bu ihlale yönelik davranışların tespiti halinde Şirket’in uğradığı/uğrayacağı tüm zararlarının tazmini dahil tüm hakları saklı kalmak üzere işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak süresinden önce fesih etme hakkı saklı bulunmaktadır. Bu fesihten ve olası zarar tazmininden dolayı Üye, herhangi bir talepte bulunamayacağını peşinen kabul etmektedir.

10.3-İşbu sözleşme, Taraf’dan birinin 30 (otuz) gün önceden tebligat adresine taahhütlü olarak bildirmesi ve karşılıklı anlaşması ile feshedilebilir.

MADDE-11 DİĞER ŞARTLAR

11.1-İşbu sözleşme ve eklerinde belirtilmeyen ve hüküm bulunmayan hallerde, Şirket kararları belirleyicidir.

11.2- Üye, kendisine tanınan avantajları ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen bir başkasına devir edemez. Devri halinde işbu sözleşme fesih olur. Şirket’in tazminat hakkı saklıdır.

11.3-Üye, edindiği belgeleri ve hassas konuları hiçbir şekilde sözlü ve/veya yazılı olarak 3. kişilere ifşa etmeyecek, vermeyecek, sanal ortamda ve sosyal medyalarda hiçbir şekilde belge, yorum ve açıklamada bulunmayacaktır. Aksi halde Şirket zarara uğrama nedeni ile sözleşmeyi süresinden önce tek taraflı fesih ederse uğradığı/uğrayacağı tüm zararları Üye’den tazmin edilmesini isteyebilir.

11.4-Şirket, Sürücü’nün yolcu taşıma hizmeti verirken uğradığı özel veya dolaylı zarardan, ekonomik olarak gelir kaybı ile diğer kayıplarından sorumlu olmayacaktır.

MADDE-12 UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ VE KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

12.1-Taraflar, işbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü anlaşmazlıkların çözümünde Türk Hukukunun uygulanacağını, münhasıran Mersin Adliyesi Mahkemeleri ile İcra Daireleri’nin yetkili olacağını bildiklerini, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, Uygulama veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, Şirket ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakeme Kanunu’nun 193. Maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE-13 ÜYELİK BAŞVURUSU VE AKTİVASYON

13.1-Kullanıcı, işbu sözleşmenin yukarıdaki tüm şart ve koşullarını tamamını okuyarak kayıtsız ve şartsız olarak kabul etmiş ve Uygulama’ya Üye olmak için kayıt formunu doldurarak başvuru yapmıştır. Şirket başvuruyu inceleyecek ve Kullanıcı’yı Sürücü olarak uygun bulması ile aktivasyon kodlarını elektronik posta ile gönderecektir. Kullanıcı aktivasyon işlemlerini tamamladığında Uygulama’ya Üye olacaktır. Yolcu  için SMS doğrulama yeterli olacaktır. Şirket işbu sözleşmenin 3.3. maddesi gereği Üye’den bazı belgeler talep edebilir ve belgeler ibraz edilene kadar Üye’liği başlatmayabilir veya Üye’lik işlemlerini kabul etmeyebilir. Kabul edilmeyen Üye’lik işlemlerinden Şirket sorumlu tutulamaz.

MADDE-14 YÜRÜRLÜLÜK

14.1-İşbu sözleşme 14 (ondört) maddeden ibaret olup elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve aktivasyon işlemlerinin başarı ile tamamlandığı an itibariyle süresiz olarak yürürlüğe girmiş sayılır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GİZLİLİK POLİTİKASI

Gizlilik Politikası, Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları’na ek olarak düzenlenmiştir.

MOBİLDURAK.COM Web sitesi ve MOBİLDURAK mobil uygulaması (Uygulama), GRL BİLİŞİM VE İNOVASYON A.Ş. (Şirket) tarafından üyelerine hizmetlere ulaşabilmeleri için sunulmuştur.

Uygulama’nın kullanımı, aşağıda belirtilen gizlilik politikasını okunmuş ve kabul edilmiş olduğu anlamına gelmektedir.

Kredi ve banka kartı işlemleri ve onayları tarafımızdan bağımsız olarak, ilgili banka ve finans  kuruluşlarınca online olarak ilgili finans kuruluşu ile üye arasında gerçekleştirilmektedir. Kredi kartı bilgileri ve şifresi gibi bilgiler Şirket tarafından görülmez ve kaydedilmez. Tarafınızca Uygulama’ya erişmek amacıyla kullanılan donanım ve yazılım ile bağlantı elemanları gibi unsurların güvenliği Şirket sorumluluğu kapsamı dışındadır. Halka açık konumda internet üzerinden bilgilerin aktarılmasının %100 güvenli olduğunun garantisi verilemez. Verilerinizi korumak için şifrelenmiş bağlantı kullanmaktayız, fakat veri aktarım sırasında internet bağlantınıza yapılan saldırıların riski sizin üzerinizdedir.

Saklanan üye bilgileri, güvenlik yöntemleri ile korunmaklatır. Ancak günümüzde artan ve çeşitli şekilde işlenen bilişim suçları göz önüne alınarak, kullanıcı bilgilerinin yasal olmayan yollardan Şirket"in sisteminden çalınmasına karşı Şirket hiçbir şekilde sorumlu kabul edilmeyecektir. Şirket, sorumlu olmamakla birlikte gerekli yasal işlemleri yapmayı taahhüt eder.

Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi, gerekmesi durumunda paylaşılması sırasında gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Aşağıda kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, hukuki nedenler ve haklarınız konularında önem taşıyan bilgiler yer almaktadır.

Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, toplanma yöntemleri, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.

1- Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Şirket tarafından aşağıda açıklanan kapsam dahilinde toplanacak ve işlenebilecektir.

2-Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

(a) Kişisel bilgileriniz, sözleşmelerinizin ve talimatlarınızın gereğinin yerine getirilmesi, sunulan hizmet için gerekli değerlendirmelerin yapılması, yasal otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, dolandırıcılığın önlenmesi, güvenliğin sağlanması, şirketimizin ihtiyaç duyulan planlama ve istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, iletişim, pazar araştırması, hukuki süreçlerimizin yönetilmesi ve sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesi, tarafınıza kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır.  Bu amaçlarla toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu bilgilendirmenin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

(b) Kişisel verileriniz yukarıda belirtilenlerin yanı sıra sizlere özel her türlü hizmetin sunulabilmesi için bu konuda aldığınız/alacağınız hizmete ilişkin olarak siz değerli müşterimizle iletişim kurulabilmesi, ayrıca izin vermiş olmanız durumunda tanıtım, ürün/hizmet teklifi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde kullanılabilmesi ile tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti çalışmaları yapılması, şirketimizin mevcut veya yeni ürün/hizmet çalışmaları, pazar araştırması ve hedef müşteri grubu tespiti, promosyon faaliyetleri, reklam, irtibat kurma, bilgi güncellemeler, ödemelerin gerçekleştirilmesi, üyeliğinizin yönetimi, ilginizi çekebilecek hizmetleri önermek, 3. şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlanması vb. için işlenebilmektedir.

(c)Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya birlikte yürütülen faaliyetler çerçevesinde, şirketimizin sözleşmeden kaynaklanan hukuki ve ticari yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, mali işlerin yürütülmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

3-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitesi, mobil veya dijital Uygulamalar, sosyal medya, çağrı merkezi, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, anlaşmalı bayiler, müşteri görüşmeleri, SMS, şirketimiz ve diğer web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, doğrudan satış ekipleri, çağrı merkezi hizmeti alınanlar da dahil olmak üzere destek hizmeti kuruluşları gibi şirketimiz veya şirketimizi temsil yetkisi bulunan kuruluş ve kişilerin sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla anlaşmalı mağazalar, online satış siteleri gibi iş yerlerinden, piyasa istihbaratı yapılması, ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde ve çizdiği sınırlar dahilinde, hukuken zorunlu olduğu durumlarda onayınız da alınarak çeşitli kurum ve kuruluşların veri tabanlarına erişilmek suretiyle toplanmaktadır.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu bilgilendirmenin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4-Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi destek@mobildurak.com e-posta ile iletmeniz durumunda şirketimiz, niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi, Üye Sözleşmesi ve Kullanım Şartları’na ek olarak düzenlenmiştir.

MOBİLDURAK.COM Web sitesi ve MOBİLDURAK mobil uygulaması (Uygulama) GRL BİLİŞİM VE İNOVASYON A.Ş. (Şirket) tarafından üyelerine hizmetlere ulaşabilmeleri amacı ile sunulmuştur. Uygulama’nın kullanımı, aşağıda belirtilen kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasını okunmuş ve kabul edilmiş olduğu anlamına gelmektedir.

Şirket, bu bilgilendirme ile Uygulama kullanımı sırasında elde ettiği ve/veya üçüncü kişilerden aldığı kişisel verilerin işlenmesinde neler yapıldığını bilgilendirmekle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirmektedir. Ayrıca Kullanıcılar’ın Uygulama’nın kullanımı ile ilgili olarak Şirket tarafından toplanan veya Kullanıcıların pozitif hareketleri ile kendilerinin Uygulama’ya girdikleri kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve hakları konularında şeffaf bir şekilde Kullanıcıları bilgilendirmektir.

Şirket, geliştirdiği ürün ve hizmet Uygulama’ları ile internet alanında Kullanıcılar’ına daha iyi hizmet vermek için sürekli kendisini yenilemekte ve en iyi hizmeti verebilmek için çalışmakta, kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Bu amacını gerçekleştirebilmek için Kullanıcılar’ın kişisel verileri aşağıda detayları açıklanan kapsam ve koşullarda işlenmektedir.

Şirket, işbu bilgilendirme hükümlerini dilediği zaman Uygulama üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Şirket’in yaptığı güncelleme ve değişiklikler Uygulama’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

  1. a) Veri Sorumlusu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Şirket tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

  1. b) Toplanan Kişisel Veriler

Şirket, aşağıda belirtilen metotlarla Kullanıcılar’dan çeşitli sabit ve değişken veriler toplamaktadır. Şirket’in topladığı veriler, Kullanıcıların kullandığı hizmetlere ve özelliklere bağlıdır.

Aksi açıkça belirtilmedikçe, arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ve “özel nitelikli kişisel veri” ifadeleri aşağıda yer alan bilgileri içermektedir:

Ad ve İletişim Bilgileri: Ad, soyadı, cep telefonu, ev telefonu, iş telefonu, adresi, e-posta adresi, fatura bilgileri, TC kimlik numarası (ulusal kimlik numarası), kimlik fotokopisi ve benzer diğer belgeler.

Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcıların üyelik bilgileri, Kullanıcı elektronik posta ile telefonu doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan şifreleri, Kullanıcı adı.

Demografik Veriler: Doğum tarihi, yaş, cinsiyet, medeni hali, eğitim durumu, meslek, ilgi alanları, tercih edilen dil verileri.

Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla cihazlarınızdan toplanan veriler Şirket’i veya Çağrı Merkezini arama nedenleriniz, ses kayıtları, ürünün kullanıldığı tarih ve saat verileri, anket, banner kampanya yönlendirme gibi modülleri üzerinden kullanıcıların ilgili ürüne yönlenebilmeleri için ilgili anket veya bannerda belirtilen veriler, hizmetlerin geliştirilmesi ve tarafınıza göre özelleştirilmesi adına kullanım alışkanlıkları, hizmetlerin sorunsuz bir şekilde sağlanabilmesinin temini amacıyla hizmet kullanımı sırasında oluşan hatalar ve benzeri sorunlar.

Konum Verileri: Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar. GPS verisi ile IP ve port adreslerinden çıkarılan konum verisi, Kullanıcı Uygulama’yı kullanırken, kendi bulunduğu konumun yakınındaki taksileri aramak istemesi durumunda ve kullanıcının izin vermesi halinde kullanılır.

Ödeme Verileri: Fatura ve ödeme bilgileri (adı, soyadı, fatura adresi, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası), üyeye gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.

İçerik Verileri:  Üyelik bilgileri, bildirim açıklaması, çözüm açıklaması, memnuniyet, bildirim nedeni, Üye yorumu, Üye puanlama, Üyeliğin reddedilme nedeni, geri bildirim, belge gönderim nedeni, Hizmet’in kullanımı sırasında belirtilen hata içeriği, ara bilgilendirme durumu, ara bilgilendirme, arama nedeni gibi benzer veriler.

Anket Cevapları: Şirket tarafından Uygulama içeriğinde düzenlenen anketlere verilen cevaplar ile Şirket’in işbirliği yaptığı gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan anketlere verilen cevaplar.

Kullanım Koşullarına Aykırı İçerikteki Uygulama İçi Mesajlar: Kullanıcılar arasında güvenli iletişim yapılabilmesi için kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri Uygulama içi mesajlardan gelen şikayet/bildirim üzerine kullanım koşullarına aykırı içerikte tespit edilen Uygulama içi mesajlardır.

Kişisel Veriler Nerede Depolanır ve İşlenir?

Elde ettiğimiz kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında Şirket’in ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya işbirliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve bu başlıktaki amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla orantılı olarak işlenebilir. Bu kapsamda toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.

Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenir

Bu bilgilendirme ile Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları’nda yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile düzenlenen İlkeler ve İşleme Şartları uyarınca ve aşağıda detayları belirtilen amaçlar içeriğinde işlenecektir:

Ad ve İletişim Bilgileri: Şirket içi değerlendirme, iletişim, Kullanıcı kayıt, potansiyel müşteri bilgisi elde etmek, hizmet sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, müşteri portföy yönetimi, promosyon,  analiz, şikayet yönetimi, müşteri memnuniyeti süreçlerini yönetmek, pazarlama, reklam, araştırma, faturalandırma, etkinlik bilgilendirmesi, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, denetim, kontrol, optimizasyon, müşteri doğrulama, pazarlama, reklam, sefer sonrası hizmetleri, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi;

Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, yürütülmesi, hizmet sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, iletişim, optimizasyon, moderasyon, denetim, risk yönetimi, denetim, müşteri doğrulama, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi;

Demografik Veriler: Promosyon, şirket içi değerlendirme, analiz, iletişim, hizmet sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, kullanım verileri ve ilgi alanları, sık kullanılanlar, pazarlama, reklam, denetim ve kontrol, risk yönetimi, hizmet sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, sefer sonrası hizmetler, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, kayıt, sorun/hata bildirimi;

Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, sorgulama, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, hizmet sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim,  optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, reklam, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, kayıt, sorun/hata bildirimi;

Konum verileri: Konuma bağlı veya konumla ilişkili Uygulama fonksiyonlarının kullandırılması, denetim ve kontrol, risk yönetimi;

Ödeme Verileri: Faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, hizmet sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, skorlama, profilleme, müşteri portföy yönetimi, sefer sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim, kontrol, ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçler;

İçerik: İş geliştirme, optimizasyon, müşteri portföy yönetimi, denetim, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, promosyon, şirket içi değerlendirme, müşteri yönetimi, analiz, skorlama, profilleme, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, tahsilat, sefer sonrası hizmetler, iletişim, hizmet kalitesi ölçülmesi, geliştirilmesi, şikayet yönetimi süreçlerini yürütme;

Anket ve Test Cevapları: Şirket tarafından Uygulama dahilinde düzenlenen periyodik anketlere veya testlere cevap veren Kullanıcılar’dan talep edilen bilgiler, Şirket ile Uygulama fonksiyonlarının kullandırılması ve bu fonksiyonların Şirket tarafından yerine getirilebilmesi için işbirliği yaptığı gerçek ve/veya tüzel kişiler ile Uygulama’nın kullanım amaçlarına uygun olarak yukarıda belirtilen tüm işleme faaliyetleri kapsamında işbirliği yaptığı üçüncü gerçek ve tüzel kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapma, istatistikî analiz yapma, süreçlerini iyileştirme ve veri tabanı oluşturma;

Kullanım Koşullarına Aykırı İçerikteki Uygulama İçi Mesajlar: Mesajlaşma hizmeti, Kullanıcılar’ımızın birbirini bilgilendirme amacı ile sunulmaktadır. Bu kapsamdaki mesajlarda; Kanun’un 5. Maddesindeki meşru menfaate dayalı olarak, hakaret içeren, genel ahlaka aykırı, dolandırıcılık maksatlı, haksız rekabete neden olabilecek, kişilik haklarını, fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden ve sair surette hukuka aykırılık içeren kullanım koşullarına aykırı içerikteki Uygulama içi mesajlar incelenerek engellenebilmektedir.

Kişisel Verileri Saklama Süresi

Şirket, elde ettiği kişisel verileri, Kullanıcılar’a hizmetten en iyi şekilde faydalanabilmeleri için bu bilgilendirme ile Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları’nda belirtilen şartlar çerçevesinde ve Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları’nın mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.

Buna ek olarak, Şirket, Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları’ndan doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında idari veya yargı süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayacaktır.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirket, Kullanıcı’ya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri veya Kullanıcılar’ın kendilerinin pozitif hareketleriyle Uygulama’ya girdikleri kişisel bilgileri başta Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları’nın gereklerini ve hizmetler’ini ifa etmek, Kullanıcı deneyimini geliştirme iyileştirme ve kişiselleştirme, Kullanıcılar’ın güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek, hizmetleri geliştirmek, hizmetler için önem arz edebilecek nitelikteki sorgulama faaliyetlerini gerçekleştirmek, operasyonel değerlendirme araştırması yapmak, hataları gidermek, Kullanıcı kimliklerini doğrulamak, sistem performansını geliştirmek olmak üzere yukarıda işleme amaçları kısmında belirtilen amaçlardan herhangi birini gerçekleştirebilmek için dış kaynak hizmet sağlayıcılar, iş ortakları, tedarikçiler, hizmetler’i ifa ederken aktarımın gerektirdiği ölçüde kurumsal üyeler,  hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, sosyal medya mecraları, belgelendirme kuruluşları dahil üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile paylaşmaktadır.

Ayrıca, Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılacaktır.

Şirket kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler ve amaçlar dahilinde bu amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirket, daha etkin bir şekilde çalışmak ve size en iyi deneyimi sunmak için kişisel verilerinizi toplamaktadır. Şirket, kişisel verilerinizi, doğrudan veri sahibinden, sizin adınıza hareket eden vekil ve/veya hareket etmeye yetkili kişiler tarafından verileriniz aşağıdaki yöntemler kullanılarak toplanmaktadır:

Doğrudan Şirket’e Vermiş Olduğunuz Veriler: Hizmet’in ifası için ve Uygulama’nın kullanımı öncesinde veya sırasında, Şirket’e Kullanıcılar’ın kendi inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan Kullanıcılar tarafından Şirket’e pozitif hareketleri neticesinde verilen tüm kişisel verileri kapsar. Ad-soyad, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, anketlere verilen cevaplar, demografik veriler ve içerik bilgileri bu tür verilere girmektedir.

Uygulama’mızı Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler: Şirket’in sunduğu hizmet sırasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla alınan Kullanıcılar’ın kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. Örneğin, konum verileri, adres ekleme, yorum yapma, puanlama, favori oluşturma ile birlikte ilgi alanları ve kullanım verileri bu tür verilere girmektedir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz

Şirket, kişisel verileri güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirilmektedir.

Şirket, elde ettiği kişisel verileri bu Bilgilendirme ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. Şirket, bu bilgilendirme uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla Kullanıcılar’a ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de bu madde altında yer alan taahhütlere riayet etmeleri için gerekli uyarı ve denetim faaliyetlerini icra edeceğini beyan eder.

Uygulama üzerinden başka web sitesi ve uygulamalara link verilmesi halinde Şirket, link verilen web sitesi ve uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kullanıcı, bu bilgilendirmeye konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları Uygulama üzerindeki hesabından güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kişisel Veri Sahibi’nin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta her sayfa için 2,50 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında cevap verilmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla GRL BİLİŞİM VE İNOVASYON A.Ş. Mersin Üniversitesi Teknopark No: 35 B/107 Yenişehir/Mersin/Türkiye adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile yazılı olarak iletebilir, destek@mobildurak.com adresine elektronik posta olarak, noter kanalıyla, veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.

Şirket’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

  1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
  2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
  3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
  4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
  5. Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.