Taksi Çağırmada Yeni Yol, 81 ilde En Ucuz Taksi Çağırma Uygulaması - MobilDurak

Mobil Durak Yasal Uyarılar

ÜYE SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM ŞARTLARI

MADDE-1 TARAFLAR

1.1-İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan Üye Sözleşmesi ve Kullanım Şartları, Şirket ile Kullanıcı arasında, Uygulama’nın bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Şirket ile Kullanıcı işbu Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları'nda münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaktır. Uygulama’ya Üye olarak, Üye Sözleşmesi ve Kullanım Şartları’nın tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz

1.2-Kısaltmalar

MOBİLDURAK: 0411-0783-1810-0001 MERSİS numaralı, grlbilisim@hs01.kep.tr elektronik mailli, Mersin Üniversitesi Teknopark No:35 B/107 Yenişehir-Mersin merkez adresinde faaliyet gösteren GRL Bilişim ve İnovasyon A.Ş.

TAKSİ UYGULAMASI: Şirket’in Android, IOS, Huawei marketlerinde yer alan taksi ile yolcu taşıma işi yapan gerçek ve tüzel kişilerin MOBİLDURAK SÜRÜCÜ uygulamasıdır.

YOLCU UYGULAMASI: Şirket’in Android, IOS, Huawei marketlerinde yer alan taksi ile yolculuk yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin MOBİLDURAK YOLCU uygulamasıdır.

UYGULAMA: MOBİLDURAK SÜRÜCÜ ve MOBİLDURAK YOLCU uygulamalarının işbu sözleşmede geçen isim tanımlaması.

MOBİLDURAK.COM: Şirket’in bilgi ve tanıtım hizmeti sunduğu web sitesi ile bu alan adına bağlı alt siteler ve sayfalarıdır.

KULLANICI: Uygulama hizmetlerinden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişilerdir.

ÜYE: Uygulama hizmetlerinden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel Kullanıcı’lardır.

TAKSİ:  Belediyelerin insan taşımacılığı için izin verdiği aracın sahibi gerçek ve tüzel kişilerdir.

SÜRÜCÜ: Uygulama’ya üye olan ve Taksi’yi kullanarak yolcuyu taşıyan gerçek kişilerdir.

YOLCU: Uygulama’ya üye olan, Taksi ile yolculuk yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerdir.

Kullanıcılar, Uygulama’ya Üye olurken işbu sözleşmenin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

MADDE-2 KONU, AMAÇ, KAPSAM

2.1-İşbu sözleşmenin konusu; Uygulama’da sunulan hizmetler ile bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir.

2.2-İşbu sözleşmenin amacı; 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında aracı hizmet sağlayıcı olarak Uygulama üzerinde başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılması ve elektronik ticaret ortamında Kullanıcılar’ına mevzuatla satışına izin verilen dijital hizmetlere ulaşabilecekleri bir pazaryeri sunarak, mevzuatla satışına izin verilen yolcu taşıma hizmetinin sunulması ve sunulan bu hizmetlerden Kullanıcı’nın yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespitini oluşturmaktır.

2.3-İşbu sözleşmenin kapsamı; Şirket tarafından üyelik ve yolcu taşıma hizmetlerinin kullanımı için Uygulama’da yapılmış olan her türlü uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

Bu kapsamda; İşbu sözleşmenin amacında belirtildiği gibi Şirket, Uygulama’da yer alan yolcu taşıma hizmetinin satıcısı konumunda değildir. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" konumunda bulunmaktadır.

MADDE-3 TARAFLAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1- Kullanıcı’nın Üye olabilmesi için, gerçek kişilerin en az 18 (onsekiz) yaşında ve reşit olması, tüzel kişilerde ise imzaya yetkili kişinin Uygulama’da talep edilen bilgileri tam ve eksiksiz doldurması gerekmektedir. Söz konusu olan bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamayan Kullanıcı, ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan bizzat sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. Tüzel kişi Üye, kendisini temsil ve ilzama yetkili olan gerçek kişinin Uygulama üzerinde üyelik hesabı ile gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği tüm işlemlerin doğrudan kendisini bağladığını, temsil ve ilzama ilişkin yetkinin sona ermesi ile geç bildirmesi veya hiç bildirmemesi sebebi ile meydana gelecek tüm zararlardan ve yetkisi sona ermiş kişinin yaptığı tüm işlemlerden bizzat ve münhasıran sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2-Yolcu Üye Kayıt Formu’nu doldurup işbu sözleşmeyi onaylaması ve Şirket’in doğrulaması ile Üye kayıt işlemi tamamlanır. Sürücü için ise öncelikle başvuru incelenecek ve en geç 24 (yirmidört) saat içinde inceleme tamamlanarak Üye olarak uygun bulunması ile aktivasyon kodları elektronik posta adresine gönderecektir. Sürücü aktivasyon işlemlerini tamamladığında Uygulama’ya Üye olacaktır. İlk şifre bilgisi Şirket tarafından gönderilir ve ilk girişte değiştirilmesi gerekmektedir. Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır.

3.3-Şirket, gerekli gördüğü durumlarda Üye’den bazı belgeler talep edebilir ve belgeler ibraz edilene kadar Üye’liği başlatmayabilir veya Üye’lik işlemlerini kabul etmeyebilir. Kabul edilmeyen Üye’lik işlemlerinden Şirket sorumlu tutulamaz.

3.4-Şirket, Uygulama’da ki yasal uyarılarda yer alan sözleşmelerde yapılan değişiklikleri Üye’ye elektronik posta ile ve değişlik bilgisini SMS ile göndererek bilgilendirecektir. Üye, Uygulama’yı kullandığı süre dahilinde yasal uyarıları okumak ve uymakla mükelleftir.

3.5-Üye, Uygulama’ya girişte telefonuna gelen otomatik kodla giriş yaptığından bilgilerinin güvenliği ve gizliliği tamamen kendi sorumluluğundadır. Üye, telefonuna gelen kodla girdiği Uygulama’da gerçekleştirilen işlemlerin sadece kendisi tarafından gerçekleştirildiğini, 3. Kişilerce paylaşmayacağını ve bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun peşinen kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. 

3.6-Üye, Uygulama’da yayınlanan yasal uyarılarda yer alan sözleşmelere, kanuna ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, santaj gibi eylemlerde bulunmayacağını, siyasi veya ideolojik propaganda yapmayacağını, Kullanıcı’ları ve 3. Şahısları rahatsız edecek davranışlar içinde olmayacağını ve haklarını ihlal etmeyeceğini, kişi veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını aksi halde Üye’liğinin tazminat hakları saklı kalmakla birlikte sonlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7-Üye genel kural olarak, yürürlükte olan kanun ve mevzuatı veya Şirket’in ya da 3. şahısların haklarını ihlal ettiğinde ve her halükarda işbu sözleşme hükümlerine riayet etmemesi halinde Şirket, herhangi bir zamanda ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın ve gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek Kullanıcı’nın Üye’liğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir ve Üye’nin Uygulama’dan aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurulabilir yada tümüyle iptal edebilir. Üye, bu madde kapsamında, işbu sözleşmenin feshedilmesi ve Üye’liğinin iptal edilmesi halinde Şirket'ten her ne ad altında olursa olsun her hangi bir hak talep edemeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

3.8- Üye, Yolcu taşıma hizmetlerindeki ayıplardan ve Yolcu’nun taşınması esnasında oluşabilecek hasarlardan hiçbir surette Şirket’in sorumlu olmadığını ve madde-2.3 de belirtildiği üzere ilgili mevzuat hükümleri dahilinde “aracı hizmet sağlayıcı” olarak hizmet veren Şirket’e izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında Şirket’i şimdiden ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Şirket, ayıplı hizmetin telafisi için aracı olabilir. Görüşmeler sonunda haksız olan taraf haksızlığını kabul etmiyorsa Uygulama Üye’liğinden çıkarılır ve yasal olarak işlem başlatılır. 

3.9-Üye, Şirket tarafından sunulan ve Uygulama’da yer alan ve yer alacak olan hizmetleri ve içerikleri kullanırken, Sürücü ile Yolcu arasındaki ilişki bu sözleşmenin kapsamına girmemektedir. Şirket, Sürücü ve Yolcu arasındaki ilişkiden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Üye’ler, Uygulama üzerinden yaptığı işlemlere ilişkin haklarını işbu sözleşmede ve yasal uyarılarda yer alan bu sözleşmenin eklerinden olan sözleşmelerde ve diğer sözleşmeler çerçevesinde arayabileceklerdir.

3.10-Sürücü, aktivasyon işlemini takip eden 30 (otuz) gün sürede denemeye tabi olacaktır. Bu süre içerisinde Şirket, Sürücü’yü denetmenlerce izletecek ve olumsuz bir durum olmadıkça kesin Üye’liği başlatılacaktır. Şirket bu süreyi kısaltabileceği gibi uzatma hakkına da sahip olacaktır. Deneme süresi içerisinde ve sonunda olumsuz bir durum oluşması halinde Sürücü’nün kendisini savunması istenecek savunmanın yetersiz kalması veya yapılmaması durumunda ise Üye’liği sonlandırılacaktır. Sürücü’nün, Üye’liğinin iptal edilmesi halinde Şirket'ten her ne ad altında olursa olsun her hangi bir hak talep edemeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

3.11- Sürücü, Uygulama’da yer alan Taksi ve hizmetlerine ilişkin bilgileri doğru ve eksiksiz olarak sağlamakla yükümlü olduğunu, Uygulama’da yer alan ücret tarifesi üzerinde ücret istemeyeceğini, Uygulama yer alan diğer Taksi’lerin Yolcu taşımasına müdahale etmeyeceğini, kendisi ile ilgili aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik bilgi vermeyeceğini aksi halde Üye’liğinin sonlandırılacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Şirket, bu madde de belirtilen sebepler nedeniyle zarara uğraması halinde sözleşmeyi süresinden önce tek taraflı fesih ederse uğradığı/uğrayacağı tüm zararları Sürücü’den tazmin edilmesini isteyebilir.

3.12-Şirket, tahmini ücreti doğru bildirmek için gerekli olan tüm çabayı gösterir. Ancak bu bilgilerin %100 gerçeği yansıtılamamasından (tam varış noktasının yazılamaması, işaretlenememesi, google ve yandex haritalardaki hatalı sapmalar, yol ve trafik durumu v.b.) sorumlu tutulamaz.

MADDE-4 TARİFELER VE YOLCU TAŞINMASI

4.1- Şirket, Uygulama’da farklı ve indirimli tarifler uygulayabilir. Sürücü, Yolcu’yu taşıyacağı tarife veya tarifeleri Uygulama üzerinden seçer. Seçmediği tarife üzerinden gelen Yolcu çağrıları hiç bir şekilde Sürücü’ye yönlendirilmez. Sürücü yönlendirilmeyen bu çağrılar için Şirket'ten her ne ad altında olursa olsun her hangi bir hak talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.2-Yolcu, Uygulama üzerinde biniş ve iniş adreslerini yazı ile girer veya harita üzerinden işaretler. İstediği özellikteki Taksi’yi seçer. Ödeme seçeneklerine göre yolculuk ücretini nasıl ödeyeceğini belirler ve Taksi’yi çağırır. Yolcu’nun, Taksi’yi çağırması demek, seyahat detayında yer alan Sürücü ad ve soyadını, Taksi araç marka, model ve cinsini, Taksi plakasını, taşıma ücretini, ödeme şeklini, taşıma işleminin yapılacağı tarihi ve saati kabul ettiği anlamına gelir. Yolcu, Uygulama’dan Taksi çağırdıktan sonra Taksi’yi bekleyeceğini ve bineceğini kabul eder.

4.3-Yolcu, yolculuk ücreti haricinde ilgili mevzuat hükümlerinde açıkça belirtilen ve ücretli olan köprü, otoyol, otopark v.b. gibi masrafları da kullanılmışsa ödemekle yükümlüdür.

4.4-Yolcu, yolculuk bittikten sonra Taksi’yi puanlayabilir, yorum yazabilir dilerse favorilere ekleyerek bir sonraki yolculuğunda doğrudan çağırabilir.

4.5-Sürücü, Yolcu’dan çağrı geldiğinde seyahat detayında yer alan bilgileri gecikmeksizin onaylar. Sürücü’den gelen çağrıyı onaylaması demek Yolcu’nun adını, biniş ve iniş adresini, yolculuk ücretini, ödeme şeklini, taşıma işleminin yapılacağı gün ve saati kabul ettiği anlamına gelir. Sürücü taşıma detayını Uygulama üzerinden Yolcu ile iletişime geçerek şekillendirebilir.

4.6-Sürücü, Yolcu’nun adresinde, belirtilen zamanda olmakla mükelleftir. Ancak hava şartları, yol durumu veya herhangi bir olumsuzluğa bağlı olarak olası gecikme durumunda Yolcu’ya ve Şirket’e bilgi vermek kaydı şartı ile gecikebilir.

4.7-Taksi, mücbir sebepler veya hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi, araç bozulması ve benzeri olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu taşıma hizmetini gerçekleştiremezse, durumu Şirket’e bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Yolcu hizmetin iptal edilmesini, sözleşme konusu hizmeti varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya hizmet süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

MADDE-5 YOLCU TAŞIMA HİZMETİ ÖDEMESİ

5.1-Yolcu, Ödeme seçeneklerine göre yolculuk ücretini nakit, kredi kartı, banka kartı veya kontör sistemli cepparam ile öder. Şirket, Yolcu ile Taksi ilişkisinde ve taşıma hizmeti anlaşmasında hiçbir suretle taraf olarak bulunmamaktadır. Şirket işbu sözleşmenin madde 2.3. de belirtildiği üzere kanunen “aracı hizmet sağlayıcı” konumundadır. Taşıma hizmetinin kalitesi, mevzuata uygunluğu, faturalandırılması ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden Taksi ve Sürücü bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır. Kredi veya banka kartı bilgileri ilgili banka ve finans kuruluşunun sisteminde gerçekleşir. Kredi ve banka kartı ödeme altyapısı, ilgili banka ve finans kuruluşunca sağlanmaktadır. Şirket tarafından depolanamaz, saklanamaz ve bilinemez.

5.2-Şirket, Sürücü’ye detayları MOBİLDURAK SÜRÜCÜ’de belirtilen giriş ve öncelik paketleri ile yolcu taşıma hizmet komisyonu karşılığında Yolcu yönlendirmesi yapacaktır.

MADDE-6 YOLCU TAŞIMA HİZMETİ İPTALİ, ÜCRET İADESİ, CAYMA HAKKI

6.1-Sürücü, Uygulama’dan gelen çağrıları hiçbir şekilde iptal/ret edemez. Sürücü, aynı gün içinde 3 (üç) ve daha fazla çağrıyı kabul etmediği takdirde Şirket tarafından çağrı yönlendirme 1 (bir) gün dondurulur. Aynı olayın 2. kere tekrar etmesi halinde çağrı yönlendirme 2 (iki) gün dondurulur. 3. kere ve sonrasında tekrar etmesi halinde çağrı yönlendirme 10 (on) gün dondurulur. Her dondurulan hizmet sonrası taksimetre açılış ücreti kadar çağrı iptal borcu işlenir ve bu borç cayan tarafından en geç 10 (on) gün içinde Şirket’e ödenir. 

6.2-Yolcu veya Sürücü çağrı onayı verdiği an itibariyle 1 (bir) dk. içinde yolcu taşıma hizmeti iptalini ve cayma hakkını kullanabilirler. Cayma hakkı ve yolcu taşıma hizmeti iptali çağrı onayını takip eden 2 (iki). dakikadan sonra kullanılamaz ve her halükarda Yolcu, Taksi’ye bindiği an itibariyle hizmet iptali, cayma hakkı, ücret iade istemi işlemleri yapılamaz. Yolcu, Taksi çağrısına onay gelmediği takdirde taşımayı ücretsiz iptal edebilir.

6.3-Cayma süresi sona ermesine rağmen taşıma hizmetinden cayanın hesabına taksimetre açılış ücreti kadar iptal ücreti borcu işlenir ve bu borç cayan tarafından en geç 10 (on) gün içinde Şirket’e ödenir. 

6.4-Yolcu, yolcu taşıma hizmeti ödemesini kredi kartı veya banka kartı ile yapmışsa, yolcu taşıma hizmetini iptal ettiği tarih itibariyle Şirket tarafından hafta sonu hariç 48 (kırksekiz) saat içerisinde ilgili bankaya ücret iade işlemi gerçekleşir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Yolcu’nun kart hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan Yolcu, banka tarafından Yolcu hesabına yansıtılmasında geçecek sürede Şirket’in bir sorumluluğu olmadığını şimdiden kabul etmektedir.

6.5- Yolcu, yolcu taşıma hizmeti ödemesini cepparam ile yapmışsa, ücret iadesi yolcu taşıma hizmetini iptal ettiği tarih itibariyle Şirket tarafından hafta sonu hariç 48 (kırksekiz) saat içerisinde Yolcu’nun Cepparam hesabına aktarılır.

6.6- Yolcu’nun iptal veya cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da taşıma işlemine konu olan hizmetin çeşitli sebeplerle gerçekleşmemesi veya hakem heyeti kararları ile Yolcu’ya ücret iadesine karar verilen durumlarda, Şirket, tahsil etmiş olduğu tutardan komisyon, banka masrafları, kredi kartı taksit veya tek çekim masrafları ve benzeri kesintileri kestikten sonra iade edecektir.

MADDE-7 MÜCBİR SEBEPLER

7.1-Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, Taraflar’ın kontrolü dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflar’ın sözleşme ile yüklendiği borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini olanaksızlaştıran, üstlendiği yükümlülükleri kısmen veya tamamen geçici veya daimi olarak durduracak ve/veya imkansız kılacak şekilde ve derecede meydana gelen doğal afetler, salgın hastalık, yangın, savaş, isyan, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, seferberlik, hükümet ve idari makam kararları ile benzeri haller mücbir sebepler sayılacaktır. Mücbir sebebin devamı esnasında Taraflar’ın edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. Mücbir sebepler 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, Taraflar’dan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

MADDE-8 FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

8.1.MOBİLDURAK.COM internet sitesinin, MOBİLDURAK mobil uygulamasının, tasarımı, yazılımı, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ve mali haklar dahil sair bütün haklar ile her türlü tasarruf yetkisi, gerek fikri ve sınai haklar mevzuatı, gerek Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri, gerek ise sair mevcut ve müstakbel ilgili mevzuat anlamında münhasıran ve müstakilen Şirket’in mülkiyetinde bulunmaktadır.

8.2-Üye, yazılı olarak Şirket’in izni olmaksızın Şirket’in mülkiyetindeki fikri mülkiyet haklarını kullanamayacak, kopyalayamayacak, paylaşamayacak, dağıtamayacak, sergileyemeyecek, çoğaltamayacak, reklam ve/veya tanıtım amaçlı, vb. amaçlarla kullanamayacaktır. Şirket ise Üye’nin adı ve/veya ticari unvanını, markasını ve bununla sınırlı olmaksızın Site’de yer alan tüm bilgilerini işbu sözleşme kapsamında taşıma hizmetinin sunulması ve Uygulama’nın tanıtımı amacıyla kullanabilir, çoğaltabilir ve yayabilir. Üye, bahsi geçen bilgilerinin işbu sözleşme kapsamında Uygulama tarafından kullanılabileceğini bu hususta Şirket’e izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

8.3-Üye, Şirket’in mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Şirket’in ve dolaylı olarak 3.kişinin doğrudan ve dolaylı tüm zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlü olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

MADDE-9 TEBLİGAT ADRESLERİ

9.1- Üye’lerin, MOBİLDURAK mobil uygulaması hesabında yer alan adresler, bu sözleşmeyle ilgili olarak yapılacak her türlü yasal bildirim için, kanuni tebligat adresleri olarak kabul edilecektir. Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri, diğer tarafa yazılı olarak, 3 (üç) iş günü içinde bildirmedikleri takdirde, eski adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış olacağını kabul edeceklerdir. İşbu sözleşme'de aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu sözleşme uyarınca gereken veya izin verilen bütün bildirim, ihbar, talep, rıza veya onaylar ve başka haberleşmeler ile tebligatlar elektronik formatta olacak ve Taraflar tarafından belirtilen elektronik posta adreslerine aksi belirtilmedikçe Türkçe olarak gönderilecektir.

MADDE-10 SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ VE FESHİ

10.1-Şirket, burada yazılanlarla sınırlı kalmadan ve mevzuata uygun olarak, Uygulama’nın işini etkileyen pazar koşullarındaki değişiklikler, teknolojideki değişiklikler, ödeme yöntemlerindeki değişiklikler, ilgili kanunlar ve düzenleme gereksinimlerindeki değişiklikler ve Uygulama’nın sistem özelliklerindeki değişiklikler dahil olmak üzere farklı nedenlerden dolayı ve kendi takdirine bağlı olarak muhtelif zamanlarda işbu sözleşme şartlarını revize etme, sunduğu hizmetlerin kapsam ve içeriğini değiştirme, sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen ücretli veya tamamen ücretsiz hale getirme, Yolcu çağrı ve yönlendirme sisteminin biçim, yöntem, süre ve çeşitlerini değiştirme, dilediği tarihte sunduğu hizmetleri kısmen veya tamamen sona erdirme hakkına, 30 (otuz) gün önceden Uygulama’da ilan etme ve Üye’ye, elektronik posta ile haber vermek kaydıyla sahiptir.

10.2-Şirket, Üye’nin mücbir sebepler dışında işbu sözleşme hükümlerinin bir veya birden fazla kısmının ihlali ve bu ihlale yönelik davranışların tespiti halinde Şirket’in uğradığı/uğrayacağı tüm zararlarının tazmini dahil tüm hakları saklı kalmak üzere işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak süresinden önce fesih etme hakkı saklı bulunmaktadır. Bu fesihten ve olası zarar tazmininden dolayı Üye, herhangi bir talepte bulunamayacağını peşinen kabul etmektedir.

10.3-İşbu sözleşme, Taraf’dan birinin 30 (otuz) gün önceden tebligat adresine taahhütlü olarak bildirmesi ve karşılıklı anlaşması ile feshedilebilir.

MADDE-11 DİĞER ŞARTLAR

11.1-İşbu sözleşme ve eklerinde belirtilmeyen ve hüküm bulunmayan hallerde, Şirket kararları belirleyicidir.

11.2- Üye, kendisine tanınan avantajları ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen bir başkasına devir edemez. Devri halinde işbu sözleşme fesih olur. Şirket’in tazminat hakkı saklıdır.

11.3-Üye, edindiği belgeleri ve hassas konuları hiçbir şekilde sözlü ve/veya yazılı olarak 3. kişilere ifşa etmeyecek, vermeyecek, sanal ortamda ve sosyal medyalarda hiçbir şekilde belge, yorum ve açıklamada bulunmayacaktır. Aksi halde Şirket zarara uğrama nedeni ile sözleşmeyi süresinden önce tek taraflı fesih ederse uğradığı/uğrayacağı tüm zararları Üye’den tazmin edilmesini isteyebilir.

11.4-Şirket, Sürücü’nün yolcu taşıma hizmeti verirken uğradığı özel veya dolaylı zarardan, ekonomik olarak gelir kaybı ile diğer kayıplarından sorumlu olmayacaktır.

MADDE-12 UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ VE KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

12.1-Taraflar, işbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü anlaşmazlıkların çözümünde Türk Hukukunun uygulanacağını, münhasıran Mersin Adliyesi Mahkemeleri ile İcra Daireleri’nin yetkili olacağını bildiklerini, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, Uygulama veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, Şirket ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakeme Kanunu’nun 193. Maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE-13 ÜYELİK BAŞVURUSU VE AKTİVASYON

13.1-Kullanıcı, işbu sözleşmenin yukarıdaki tüm şart ve koşullarını tamamını okuyarak kayıtsız ve şartsız olarak kabul etmiş ve Uygulama’ya Üye olmak için kayıt formunu doldurarak başvuru yapmıştır. Şirket başvuruyu inceleyecek ve Kullanıcı’yı Sürücü olarak uygun bulması ile aktivasyon kodlarını elektronik posta ile gönderecektir. Kullanıcı aktivasyon işlemlerini tamamladığında Uygulama’ya Üye olacaktır. Yolcu  için SMS doğrulama yeterli olacaktır. Şirket işbu sözleşmenin 3.3. maddesi gereği Üye’den bazı belgeler talep edebilir ve belgeler ibraz edilene kadar Üye’liği başlatmayabilir veya Üye’lik işlemlerini kabul etmeyebilir. Kabul edilmeyen Üye’lik işlemlerinden Şirket sorumlu tutulamaz.

MADDE-14 YÜRÜRLÜLÜK

14.1-İşbu sözleşme 14 (ondört) maddeden ibaret olup elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve aktivasyon işlemlerinin başarı ile tamamlandığı an itibariyle süresiz olarak yürürlüğe girmiş sayılır.